Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Dobrá Niva

Zasadnutie zo dňa 27.8.2009

Zápisnica

Z á p i s n i c a
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive, konaného dňa 27.08.2009


Prítomní: podľa prezenčnej listiny –8
Neprítomný: Ján Cúth – ospravedlnený

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing.Marta Sýkorová. Privítala prítomných a konštatovala, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, a preto je uznášania schopné.
Zároveň oboznámila s programom, ktorý dostal každý poslanec s pozvánkou. Tento bol bez doplnkov jednomyseľne schválený.

P r o g r a m :
1. Otvorenie, kontrola prezenčnej listiny, schválenie programu zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Interpelácie občanov na starostku obce a poslancov OZ
4. Plnenie uznesení od posledného zasadnutia OZ
5. a) Informácie o činnosti a vývoji hospodárenia Obecných lesov Dobrá Niva s.r.o.
b) Žiadosť o schválenie úveru z Rezervného fondu obce na vybudovanie zvernice Ďurianová vo výške 82.985,00 eur
c) Schválenie nákupu dobytčích jednotiek pre spol. Obecné lesy Dobrá Niva s.r.o.
d) Informácia konateľa spol. Obecné lesy Dobrá Niva s.r.o. o možnosti čerpania
finančných prostriedkov podporovaných z fondov EÚ
6. Schválenie návrhu starostky obce na vymenovanie Mgr.Márie Slosiarikovej do funkcie
riaditeľky ZŠ s MŠ Dobrá Niva
7. a) Schválenie návrhu „Územného plánu zóny Dobrá Niva – doplnok č.06“ v rozsahu
riešeného územia a obsahu územného plánu obce
b) Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce č.3/2009 o záväzných
častiach územného plánu obce Dobrá Niva
8. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce č.4/2009 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dobrá Niva
9. Rozbor hospodárenia k 30.6.2009
10. Schválenie mimoriadneho členského príspevku vo výške 0,90 €/obyvateľa na zabezpečenie ukončenia (vyfinancovania) projektu: Získavanie zručností a príprava a integrovanej rozvojovej stratégie územia pre prístup LEADER vo Verejno-súkromnom partnerstve Hontiansko-Dobronivskom
11. Úprava rozpočtu obce v priebehu roka 2009
12. Návrh na vyradenie záväzku z evidencie obce
13. Prerokovanie žiadosti Karola Troiaka o prenájom časti obecného pozemku
14. Prerokovanie žiadosti Ing. Štefana Ukropa s manželkou o odkúpenie obecného pozemku
15. Prerokovanie žiadosti Mgr.Dalibora Miľana s manželkou o odkúpenie časti obecného pozemku
16. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I.polrok 2009
17. Návrh na zrušenie uznesenia č.5/2009 bod 21 z 12.2.2009
18. Návrh na zrušenie uznesenia č.15/2009 bod 12 z 30.4.2009
19. Návrh na vyhlásenie neplatnosti Dodatku č.1/2005 zo dňa 31.3.2005 k zmluve o nájme obecných poľnohospodárskych pozemkov s nájomcom MVDr.Miroslavom Seleckým
20. Návrh na vyhlásenie neplatnosti Dodatku č.1/2006 zo dňa 21.12.2006 k zmluve o nájme obecných poľnohospodárskych pozemkov s nájomcom MVDr.Miroslavom Seleckým
21. Vyhodnotenie činnosti obce za II.Q 2009 a plán činnosti na ďalšie obdobie
22. Schválenie odmeny starostke obce za II.Q 2009
23. Schválenie odmeny zástupcovi starostky obce za 1.polrok 2009
24. Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce za II.Q 2009
25. Rôzne
26. Diskusia
27. Schválenie uznesenia – záver

K bodu 2 – do návrhovej komisie boli jednomyseľne schválené Ing. Anna Poništová a MUDr. Monika Poliaková, za overovateľov zápisnice určení Ing.Štefan Krkoš a Ing. Jozef Ziman.

K bodu 3 – v rámci interpelácie na starostku obce a poslancov OZ vystúpili prítomní občania:
p. Ľubomír Švarc, bytom Dobrá Niva, Slávikova 4 – vyslovil kritiku i za občanov v lokalite, kde býva. Kritika sa týka starej ČOV, kde okrem zápachu, pre ktorý sa niekedy nedá sedieť vonku pred domom, vidí problémom aj v skladovaní odpadu v jej areáli. Odhliadnúc od toho, že kedysi bolo prisľúbené, že ČOV bude len dočasná, ešte sa tam vytvára zberný dvor. Aj teraz sú tam asi 3 kontajnery s odpadom. Jednoznačne dochádza k znepríjemňovaniu života a najviac je v tomto smere postihnutá jeho rodina, žijúca v dvoch - za drahé peniaze tam postavených rodinných domoch. Je proti tomu, aby sa v areáli starej ČOV kadečo skladovalo. Žiada, aby sa to odtiaľ odstránilo. Ak v tomto nenastane náprava, on vyzve občanov na spísanie petičnej akcie za zrušenie pripravovaného zberného dvora. Vzniesol dotaz, či poslanci o tejto skutočnosti vedia.
Ing. Poništová (poslankyňa) – bola sa tam pozrieť, sú tam kontajnery, tiež je proti tomu, aby sa tu skladoval odpad.
Starostka obce odpovedala, že keď obec získa financie z Environmentálneho fondu na stavebné rozšírenie novej ČOV, o ktoré už po dva roky žiadala, bude sa riešiť prepojenie starej ČOV na novú a uzavretie prevádzky starej ČOV. Najprv sa ale musí stavebne a technologicky rozšíriť nová ČOV, aby mala dostatočnú kapacitu pre kanalizáciu zo starej ČOV. Nie sme oprávnenými žiadateľmi na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z Európskych fondov , lebo nemáme nad 2 tis. obyvateľov. Môže povedať, že prevádzka starej i novej ČOV je pod prísnym dohľadom kompetentných orgánov životného prostredia a obec sa naozaj snaží o dodržiavanie technológie, čo nebolo tomu tak v minulosti. Ak sa peniaze získajú, prepojenie čističiek a odstavenie starej bude prvoradou úlohou. Ďalej hovorila, že pozemok okolo starej čističky je vo vlastníctve obce, areál sa oplotil a neskladuje sa tam nič nebezpečné. Vysvetlila, že zberný dvor nie je dlhodobá skládka. Zároveň prítomných oboznámila s výsledkom kontroly z OÚŽP, ktorá bola zvolaná na podnet p. Švarca ml. Touto kontrolou nebolo zistené žiadne pochybenie zo strany obce, obec neporušila žiadny zákon, týkajúci sa ochrany životného prostredia.
J.Lukáč – vedúci odd. prevádzky služieb – doplnil starostku o informáciu, čo všetko sa pri starej ČOV upravilo, vyčistilo, že sa navyše vyčistil aj rigol v jej blízkosti. Vysvetlil, čo je zberný dvor – nie je to skládka, ale len dočasné sústredenie vytriedeného odpadu, pripraveného na odvoz zmluvným partnerom. V dvoch kontajneroch, na ktoré p.Švarc poukazuje, sa nenachádza žiadny nebezpečný odpad, ale sklo z minulých rokov, ktoré čaká na odvoz zmluvným partnerom Marius Pedersen, ktorý nám takýto kontajnerový zber skla už 1x zrealizoval a následný zrealizuje vtedy, keď mu ho opäť zoberie jeho koncový odberateľ (napr.Nemšová). Tiež skonštatoval, že Obvodný úrad životného prostredia vo Zvolene nemal k sústredeniu vytriedeného odpadu v tomto objekte žiadne výhrady.
Ľ.Švarc – jeho sťažnosť, resp. pripomienky môžu vyzerať ako neoprávnené, ale je potrebné akceptovať aj názory občanov.
Starostka konštatovala, že často chodí kontrolovať výstavbu oplotenia zberného dvora a vidí, že blízkosti starej ČOV dokonca zvyknú oddychovať a jesť ľudia, žiadny nepríjemný zápach tam necítiť. Zároveň však pripomenula p.Švarcovi, že on sám dodnes nerešpektoval jemu niekoľko rokov známu požiadavku Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepný závod B.Bystrica o tom, že do obecnej splaškovej kanalizácie nesmie mať napojené technologické vody z výroby piva, a že si pri pivovare má vybudovať vodonepriepustnú žumpu na ich zachytávanie. Táto požiadavka bola s p.Švarcom osobne prejednávaná naposledy v lete r.2008 so zástupkyňou SVP B.Bystrica priamo v pivovare, no dodnes žumpa pri pivovare nie je zrealizovaná . Technologické vody z pivovaru totiž nepriaznivo narieďujú splaškové vody v starej ČOV, a tak sa proces biologického čistenia môže výrazne zhoršovať práve týmito vodami. Starostka ďalej konštatovala, že taký poriadok, aký sa teraz zabezpečuje na oboch čističkách (technologicko-prevádzkový i v samotných stavbách ČOV) pracovníkom prevádzky služieb OcÚ p.Alemanom, nebol v minulých rokoch dodržiavaný, a garantuje, že počas jej volebného obdobia tam bude poriadok. V areáli starej ČOV sa budú skladovať obecné mechanizmy (vlečky, drvič), aby boli chránené, všetko v areáli bude uložené podľa plánu, vysadia sa ďalšie stromy.

Ing.Krkoš (poslanec) pripomienkoval, aby obec požiadala Povodie stred.Hrona o vyčistenie toku Neresnice v úseku za garážami PD od rozbujnenej vegetácie. Je to kritické miesto, zarastené krovinami po brehu a rastlinami priamo v toku, v prípade prívalových vôd by sme na to mohli doplatiť.
OZ doporučilo starostke obce vstúpiť do jednania s Povodím Hrona na vykonanie čistenia toku.
Iné interpelácie v tomto bode neboli vznesené.

K bodu 4 – plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia - Uznesením č.24/2009 bolo uložené komisii stavebného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva , lesného a vodného hospodárstva a komisii pre kultúru, šport,vzdelávanie a prácu s mládežou a v súčinnosti s DI PZ Zvolen navrhnúť vhodnosť a početnosť osadenia spomaľovacích prahov na miestnych komunikáciách s cieľom zvýšenia bezpečnosti obyvateľov v celej obci.
J.Slosiarik, ved.odd. riadenia OcÚ informoval o tom, že dopravný inšpektorát nemá výhrady voči umiestneniu spomaľovacích prahov na miestnych komunikáciách, treba však ku ich záverečnému povoleniu predložiť projekt dopravnej situácie s konkrétnym umiestnením spomaľovačov vypracovaný odborne spôsobilou osobou. Zároveň prečítal zápis zo spoločného zasadnutia komisií.
Ing.Poništová –pýtala sa, prečo sa spomaľovače nebudú osádzať aj v iných ulicach obce, napr. na Nám.SNP
J.Slosiarik –odpovedal- vzhľadom na to, že tadiaľ premávajú kamióny, životnosť spomaľovača by bola veľmi krátka a malo by to aj iné nevýhody pre obyvateľov z tejto lokality.
Ing.Žiga – problém by sa mal riešiť plošne, ale zatiaľ sa rieši len Veľká strana. Sám bol požiadaný občanmi, aby cez hlavnú cestu boli vyznačené ďalšie 2 prechody pre chodcov.
Ing.Ziman, člen stav. Komisie – umiestnenie spomaľovača na Nám. SNP komisia nedoporučila schválne, tak ako to vysvetlil J..Slosiarik. Pri spomaľovaní áut, hlavne kamiónov by to bol hrmot a rušil by obyvateľov, ktorí bývajú pri ceste. Problém by sa mal riešiť obmedzením rýchlosti v tomto úseku na 30 km/hod. v rámci budúcej novej dopravnej pasportizácie obce.
Starostka obce – zákaz kamiónovej doprave cez obec je už v riešení. Doprav. značky budú umiestnené na hl.ceste I/66 pri novinovom stánku na Malej strane v oboch smeroch . Zákaz od V.Krtíša je už umiestnený v obci Senohrad a doprava je odrazená smerom na Bzovík. Dopravnú značku osadenú na Slávikovej ulici pri RD č. 197 ( zákaz vjazdu náklad. motor. vozidlám) bude treba osadiť bližšie - k predajni potravín Jednota.
Ing.Vojtek - ( občan ) mal otázku, koľko retardérov doporučila komisia na Hornej ceste osadiť, obyvatelia tejto časti žiadali 2 spomaľovače.
p.Bihary (občan) – poďakoval, že sa OZ ich žiadosťou zaoberá, vzhľadom k celkovej situácii na Hornej ceste, zlej viditeľnosti za horizont, tiež trvá na schválení 2 retardérov.
Ing.Žiga - veľká a rýchla premávka je aj v Dubovskej ulici, a nerieši sa to.
Starostka odpovedala p. Žigovi, že v Dubovskej ulici nežijú deti a bezpečnosť obyvateľov je tam dostatočne zabezpečená vybudovaným novým chodníkom. V tom je zásadný rozdiel medzi ul.Dubovskou a Hornou cestou, na ktorej žije 23 detí a chodník tam dodnes nie je vybudovaný.
J.Slosiarik- člen komisie – komisia zvažovala veľmi dôsledne, ako situáciu vyriešiť, podľa ich názoru práve spomínaný problém viditeľnosti za horizont by mal nútiť vodičov spomaliť.
Ing.Krúdy – dobre pozná tento úsek, chodí tadiaľ denne, podľa jeho názoru je skutočne veľmi problémový, vodiči chodia cez Hornú cestu prirýchlo, a preto navrhuje vyhovieť žiadosti obyvateľov Hornej cesty na umiestnenie dvoch spomaľovačov.
Mgr.Slosiarik – člen komisie, potvrdil, že komisia pristupovala k riešeniu problému s veľkou zodpovednosťou a prikláňa sa k dvom spomaľovačom. Vyjadril zároveň žiadosť, že keď obec vychádza v ústrety obyvateľom Hornej cesty, aby boli ústretoví aj obyvatelia Hornej cesty v tom, aby ich deti navštevovali tunajšie školy ( ZŠ a MŠ ).
Hlasovanie za žiadosť:
Za osadenie dvoch spomaľovačov – 6 poslancov
Proti: 2 poslanci ( Ing.Poništová, MUDr.Poliaková)

Obecné zastupiteľstvo ďalej jednomyseľne schválilo návrh starostky, aby sa o bodoch programu 17 a 18 rokovalo prednostne vzhľadom na prítomnosť námestníka okresnej prokurátorky.
K bodu 17 – starostka informovala, že na základe interpelácie občanov , ktorí vyjadrili pochybnosť o správnosti, resp. zákonnosti uznesenia schváleného Obecným zastupiteľstvom č. 5/2009 z 12.2.2009, týkajúceho sa vyslovenia súhlasu poslancov s podnikateľskou a zárobkovou činnosťou pre hlavného kontrolóra obce, podala podnet na Okresnú prokuratúru vo Zvolene na preskúmanie predmetného uznesenia. Vyzvala prítomného námestníka okresnej prokurátorky JUDr. Gajdoša, aby oboznámil prítomných s písomným „protestom prokurátora“ podaným pod č. Pd 74/09-5 zo dňa 7.8.2009 ( tvorí prílohu k zápisnici).
V proteste prokurátorky sa doporučuje uvedené uznesenie zrušiť, pretože odporuje platným právnym predpisom. JUDr.Gajdoš vysvetlil prítomným poslancom i občanom, prečo je potrebné uznesenie zrušiť. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, a ako taký nemôže vykonávať túto funkciu a zároveň zabezpečovať obchodný styk s obcou – byť konateľom firmy KODESTAV s.r.o., Odporuje to totiž zákonu č.552/2003 Z.z., ktorý hovorí, že zamestnanec obce nesmie sprostredkúvať pre seba, alebo inú fyzickú osobu, alebo právnickú osobu obchodný styk s obcou. V čase schválenia uznesenia č.5/2009 bod 21 bol i naďalej je hlavný kontrolór obce zamestnancom Obce Dobrá Niva a zároveň konateľom spoločnosti KODESTAV, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v prenajatých objektoch obecnej píly. S obcou má firma Kodestav uzavretú nájomnú zmluvu – je to teda obchodný styk s obcou. Hlavný kontrolór môže vykonávať so súhlasom obecného zastupiteľstva podnikateľskú činnosť, ale nemôže podnikať na obecnom majetku. Z uvedeného vyplýva, že bol v tomto prípade porušený zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, a preto prokurátorka navrhuje uznesenie zrušiť.
Starostka obce vyzvala prítomných poslancov k rozprave :
Ing.Vidhold - konateľ Obecných lesov s.r.o. – ako sa má zachovať v tomto prípade on, ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným so 100% účasťou obce v prípade objednania prác v KODESTAVE .
Ing.Žiga – ako sa to má chápať- ako „status“- nájomná zmluva na obecný majetok
JUDr.Gajdoš odpovedal, že je to protizákonné, a buď p.Kliment bude vykonávať funkciu hlavného kontrolóra našej obce, alebo konateľa spoločnosti KODESTAV. Vykonávanie oboch funkcií súčasne sa vylučuje zo zákona. Iná možnosť nie je.
Hlavný kontrolór p.Kliment – ešte je jedna možnosť, celú záležitosť riešiť cestou súdu. Pociťuje zaujatosť zo strany zástupcu prokuratúry . Tiež pripomenul, že protest prokurátora nedostal spolu s ostatným písomným materiálom, ale len ráno v deň zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za zrušenie uznesenia č.5/2009 bod 21 hlasovali: 3 poslanci ( Ing.Krúdy, Ing.Krkoš, Ing.Kyslá )
Proti zrušeniu uznesenia: 4 poslanci (MUDr.Poliaková,Ing.Poništová, Mgr.Slosiarik,Ing.Žiga)
Zdržal sa hlasovania: Ing. Ziman.
Starostka obce Ing.Sýkorová konštatovala, že poslanci týmto hlasovaním nezrušili uznesenie, a tak ostáva v platnosti. Upozornila poslancov, že keďže nevyhoveli protestu prokurátora a uznesenie nezrušili, môže prokurátor podať na súd návrh podľa osobitného zákona na zrušenie tohto uznesenia (§ 26 ods.7 zákona č.153/2001 Z.z.)
K bodu 18 – JUDr.Gajdoš oboznámil prítomných s ďalším písomným „protestom prokurátora“ pod č. Pd 88/09-3 zo dňa 11.8.2009 ( tvorí prílohu zápisnice) proti prijatému uzneseniu Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive, číslo 15/2009 bod č.12 zo dňa 30.4.2009. Týmto uznesením bola schválená žiadosť konateľa firmy Kodestav p. Vladimíra Klimenta o zníženie nájmu obecnej píly zo sumy 200 000,-Sk na sumu 50 000,- Sk t.j. na 1 659,70 € na dobu určitú od 1.5.2009 do 30.4.2010. JUDr.Gajdoš poukázal, že práve v tomto prípade je jasne vidieť konflikt záujmov , resp. ako sa dá zneužiť takéto postavenie vo svoj prospech.
Mgr. Slosiarik – opýtal sa, ako p. prokurátor prišiel na to, že p.Kliment zneužil svoje postavenie? Poslanci pri svojom rozhodovaní o odpustení tak vysokej čiastky nájomného to nemali tiež jednoduché. Ale zohľadnili sa všetky skutočnosti, ktoré boli prínosom pre obec, zveľaďovanie píly p. Klimentom, ktorá dovtedy riadne nepracovala , a bola pre obec skôr príťažou. Tiež pripomenul, že protest prokurátora nedostali poslanci spolu s ostatným písomným materiálom, ale len tesne pred zasadnutím.
Ing. Krúdy – dozvedel sa o celej záležitosti trochu skôr ako ostatní, pri príprave OZ. Nesmie sa to brať ako útok proti p.Klimentovi , ale musíme si uvedomiť, že sme porušili zákon. Od nás sa vyžaduje dať veci do poriadku. Je za to, aby bolo uznesenie zrušené a hľadať riešenie v rámci zákona.
Vladimír Kliment , hlavný kontrolór – nevie sa ubrániť pocitu, že za týmto všetkým je nejaký zámer. Opýtal sa, prečo hlavný kontrolór v takejto obci nepracuje na plný úväzok ale len na 1/3? On by veľmi rád pracoval v obci ako hlavný kontrolór na plný pracovný úväzok.
Ing.Vojtek (občan) – sa pýtal, či v takomto prípade, ak obec poruší zákon, môže byť sankcionovaná,
JUDr. Gajdoš – odpovedal, že zákon nemá ( finančné ) sankcie za takého porušenie.
Hlasovanie:
Za zrušenie uznesenia OZ č.15/2009 z 30.4.2009 hlasovali: 4 poslanci (Ing.Krúdy, Ing.Krkoš,, Ing.Ziman a Ing.Kyslá)
Proti zrušeniu hlasovali: 4 poslanci ( MUDr.Poliaková, Ing.Poništová, Mgr.Slosiarik a Ing.Žiga).
Starostka konštatovala, že poslanci týmto hlasovaním nezrušili uznesenie, a tak ostáva v platnosti. Upozornila poslancov, že keďže nevyhoveli protestu prokurátora a uznesenie nezrušili, môže prokurátor podať na súd návrh podľa osobitného zákona na zrušenie tohto uznesenia (§ 26 ods.7 zákona č.153/2001 Z.z.)
Vyjadrila názor, že hlavný kontrolór obce by mal dôkladne poznať aspoň tie 2 základné zákony, ktoré sa týkajú obecného zriadenia (č. 369/1990) a výkonu práce vo verejnom záujme (č.552/2003). Tak by svojou žiadosťou o zníženie nájmu o 150 000,- Sk neporušil zákon č.552/2003 Z.z. a nedostal by sa do konfliktu záujmov. Zákon č.552/2003 bol prijatý práve s cieľom predchádzania vzniku konfliktu záujmov.

K bodu 5 – a) informáciu o činnosti a vývoji hospodárenia Obecných lesov Dobrá Niva s.r.o. podal konateľ spoločnosti Ing.Miroslav Vidhold. Rozbor hospodárenia k 30.6.2009 je písomne vypracovaný a tvorí súčasť zápisnice. Oproti I. štvrťroku veľké zmeny nenastali.
Ing.Poništová – pýtala sa na výnosy facélie a prečítala zápis zo zasadnutia finančnej komisie, konkrétne o hospodárení Obecných lesov. Člen fin.komisie Ing. Hudák na zasadnutí finanč.komisie pripomienkoval, že v rozbore hospodárenie Obecných lesov mu chýbajú prehľady o množstve a druhu spracovaného dreva.
Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie bez ďalších pripomienok.
b) Ing.Vidhold referoval, čo všetko predchádza vybudovaniu zvernice. Doteraz nevyšla žiadna výzva z EF na poskytnutie NFP.
Podľa zápisu z finančnej komisie bude potrebné dojednať a upresniť náležitosti okolo poskytnutia pôžičky na realizáciu projektu“ Zvernica Ďurianová“ – vybudovanie oplotenia. Riaditeľ Obecných lesov Dobrá Niva s.r.o. požiadal obec o pôžičku vo výške 82.985,00 €. s výškou úroku 3,5%. Hlavný kontrolór navrhol prehodnotenie percenta úroku po 3 rokoch. Dĺžka splatnosti pôžičky je 7 rokov. Prítomní poslanci schválili pôžičku obce pre OL počtom hlasov 7 , nehlasoval 1 poslanec ( Mgr.Slosiarik), pretože sa počas hlasovania nezdržiaval v rokovacej miestnosti.
c) Ing.Vidhold informoval prítomných, že od 1.5.2009 musia zo zákona farmári, obhospodarujúci viac ako 20 ha, byť zaťažení dobytčími jednotkami, min.0,1 VDJ/ha (veľkej dobytčej jednotky) ak chcú získať dotácie. Je zaregistrovaná farma. Tento rok sa to dalo ešte zabezpečiť cestou iného podnikateľského subjektu, ale na budúci rok to už nebude možné. Je potrebné vyriešiť tento problém. Každé hospodárske zviera má podľa vyhlášky svoju hodnotu. Je potrebné schváliť nákup VDJ mimo rozpočet , aby sa splnilo zaťaženie dobytčími jednotkami na 1 ha. K tomuto problému sa vyjadril a bližšie vysvetlil potrebu nákupu dobytčích jednotiek aj Ing. Ziman. V septembri sa už majú zakúpiť zvieratá. Navrhuje sa pre Obecné lesy Dobrá Niva, s.r.o. zakúpiť 40 ks teliat o priem. váhe 50 kg v cene 130 €/ks.Tento návrh bol jednomyseľne schválený.
d) Ing. Vidhold informoval o tom, že už je viac ako rok, čo podával projekty na získanie nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ. Projekt na opravu cesty na Tri kamene neprešiel, druhý projekt na nákup terénneho vozidla ešte nebol prejednávaný. Výzvy sa môžu opakovane podávať do roku 2013. Vykryť tieto výdavky sa nedá z výsledkov vlastného hospodárenia.
Starostka obce Ing.Sýkorová – pretože prejednanie žiadosti o NFP trvá až rok, treba vypracovať projekt a pri výzve žiadosť podať. Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo vypracovanie projektu na nákup poľnohospodárskej techniky z finančných prostriedkov podporovaných z fondov EÚ.

Obecné zastupiteľstvo schválilo prednostné prejednanie bodu 19 a 20.

K bodu 19 a 20 - starostka obce Ing.Sýkorová informovala o Dodatku č.1/2005 zo dňa 31.3.2005 k Zmluve o nájme obecných poľnohospodárskych pozemkov s nájomcom MVDr. Miroslavom Seleckým. Náležitosti, ktoré sú dojednané v tomto dodatku, sú pre obec výrazne nevýhodné. Nájomník MVDr. Selecký platí za obecné pozemky veľmi nízke nájomné, ktoré mu minulí poslanci dokonca odpustili na roky 2005 a 2006, nájom obecných pozemkov bol dojednaný na 20 rokov za takýchto nevýhodných podmienok. Navrhuje dodatok vyhlásiť za neplatný, pretože nebol schválený poslancami predchádzajúceho zastupiteľstva. Poslanci z predchádzajúceho volebného obdobia konštatovali, že spomínaný dodatok naozaj neschvaľovali.
Ten istý prípad nastal aj v Dodatku č.1/2006 zo dňa 21.12.2006 k Zmluve o nájme obecných poľnohospodárskych pozemkov s nájomcom MVDr.Miroslavom Seleckým. Preto starostka obce navrhla vyhlásenie aj jeho neplatnosti.
Ing.Krúdy – je za zrušenie obidvoch „dodatkov“, lebo OZ z minulého volebného obdobia o nich naozaj nejednalo. Dnes získava MVDr. Selecký podstatne vyššie štátne dotácie na obecnú pôdu – teda by mal obci platiť aj vyššie nájomné než len 35 000 Sk spolu za celú výmeru pozemkov. Pripomenul tiež aj neoprávnený predaj vyťaženého dreva z prenajatých obecných pozemkov , ktorý realizoval dr.Selecký s manželkou v rokoch cena 2006-2007. Čo sa týka dlhodobého nájmu, tiež je to svojím spôsobom pre obec nevýhodné. V súčasnosti je všeobecný trend preferovať krátkodobé prenájmy.
Mgr.Slosiarik – on, ako poslanec bývalého OZ vie, že sa oba dodatky v minulom zastupiteľstve neschvaľovali, zmluvu a predmetné dodatky podpisoval bývalý starosta, nech sa teda berie na zodpovednosť jeho osoba,
Ing.Krúdy – nejedná sa o zmluvu, ale o dodatky k nej, zmluvu minulé obecné zastupiteľstvo schvaľovalo.
MVDr.Selecká – informovala prítomných, že tiež majú pripravené právne kroky na svoju obranu,
Hlavný kontrolór V.Kliment – skôr, akoby sa pristúpilo k vyhláseniu neplatnosti dodatkov k zmluve, navrhuje, aby sa dala vypracovať právna analýza.
Starostka obce – vypočítala poslancom, akú výšku štátnej dotácie dostal p.Selecký na obecnú pôdu, aký mal zisk z obecného dreva, ktoré predával aj našim obecným lesom. Osobne ju veľmi mrzí a vyjadrila nespokojnosť riaditeľovi Obecných lesov, že ju neinformoval o predaji dreva hneď od počiatku.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne doporučilo starostke preskúmať zmluvu o prenájme obecnej poľnohospodárskej pôdy nájomcovi MVDr.Seleckému , ako aj obidva sporné dodatky k zmluve právnou cestou.
MVDr.Selecká – požaduje zápis z kontrolného dňa, ktorý sa uskutočnil na podnet obce,
Starostka obce – zápis prisľúbila a zároveň informovala, že zvolá ďalší kontrolný deň na kontrolu, ako sa čistia a prepásajú naše obecné pozemky, ktoré má dr.Selecký v nájme.

K bodu 13 – obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť p.Karola Trojaka, ktorý požiadal o prenájom obecných pozemkov, susediacich s jeho pozemkami - KN-C parc.č. 1927,1928/1 KN-C , časti pozemku parc.č. 1926/1 a časti pozemku KN-C parc.č. 1892. J.Slosiarik tlmočil vyjadrenie stavebnej komisie, ktorá doporučuje prenájom schváliť, za podmienok uvedených v cenníku - 33 € /ha/rok. Jedná sa o celkovú plochu cca 5700 m2.
Hlavný kontrolór – nie sú tam dobré susedské vzťahy, treba dať pozor, aby nedošlo k inému záberu, ako je v žiadosti. Je to potrebné dozorovať zo strany obce, aby neboli vzťahy narušené ešte viac,
J.Slosiarik – malo by to byť podľa geometrického plánu,
K.Trojak – či sa to nedá vytýčiť aj bez GP, pretože tento je drahý,
J.Slosiarik – on nedokáže podľa situačnej mapky vytýčiť pozemok, jediným právoplatným dokladom je geometrický plán. Ak to tak nebude, zodpovednosť za dozorovanie obce odmieta
Starostka obce – chce, aby bolo všetko regulárne.
Hlasovanie:
Za prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce o výmere, ktorá sa spresní po vypracovaní vytyčovacieho plánu na náklady žiadateľa v cene 33,19/ha/kalendárny rok hlasovalo 7 poslancov,
Proti – 0
Zdržal sa : 1 (Ing.Poništová)

K bodu 14 – obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť p.Ing.Štefana Ukropa s manželkou, Slávikova 204 o odkúpenie obecného pozemku, parc.č. 120/29 (na konci garáží pri starej ČOV), ktorý chcú žiadatelia využívať na uskladnenie palivového dreva, ktoré majú dodnes uložené v areáli starej ČOV. Ide o pozemok vo výmere 75 m2, nachádzajúci sa za garážami na Družstevnej ulici, kde aj oni vlastnia 1 garáž. O tento pozemok sa starajú, čistia ho od neporiadku, ktorí tu robia iní nájomníci garáží.
J.Slosiarik prečítal stanovisko stavebnej komisie, ktorá predaj neodporúča s uvedením dôvodov, ktoré viedli komisiu k tomuto rozhodnutiu.
Ing.Krúdy – doporučuje zatiaľ neschváliť, a doplniť vyjadrenie ostatných majiteľov garáží k tejto žiadosti o odpredaj obecného pozemku, potom sa opňtovne prejedná v OZ.

K bodu 6 – starostka obce informovala prítomných o výberovom konaní na riaditeľa ZŠ s MŠ, ktoré bolo vyhlásené v zmysle zákona. Konštatovala, že do funkcie riaditeľky bola vybratá p. Mgr.Mária Slosiariková, ktorá splnila všetky zákonom predpísané podmienky. Zablahoželala menovanej k vybratiu do funkcie. Požiadala OZ o jej vymenovanie do funkcie. Mgr. Slosiariková bola jednomyseľne vymenovaná do funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ v Dobrej Nive od 5.8.2009.

K bodu 7 a) – návrh Územného plánu zóny Dobrá Niva –doplnok č.06 obdržal každý poslanec. J.Slosiarik informoval o celej genéze, ktorá predchádzala schvaľovaciemu procesu . Vyjadrovalo sa k nej 21 inštitúcií, všetci bez námietok. Požiadali sme Krajský stavebný úrad, ako najvyšší schvaľovací orgán – tento súhlasí s návrhom Doplnku č.06 v rozsahu riešeného územia a obsahu územného plánu obce (rieši stavbu rod.domu p.Judiaka na Štiavnickej ulici). OZ návrh Územného plánu zóny Dobrá Niva –Zmeny a doplnky č.06 jednomyseľne schválilo.
b) – následne obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2009 o záväzných častiach územného plánu obce Dobrá Niva.

K bodu 8 – ekonómka OcÚ L.Dlhopolcová informovala OZ o potrebe schválenia nového VZN, pretože došlo k zmene niektorých skutočností, týkajúcich sa stravovania v školskej jedálni. Zmena sa týka cenového pásma, do ktorého boli zaradení cudzí stravníci. OZ jednomyseľne schválilo VZN č.4/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Dobrá Niva.

K bodu 9 – o rozbore hospodárenia obce k 30.06.2009 referovala predsedníčka finančnej komisie Ing.Poništová. Komisia zasadla 25.08.2009. Boli vysvetlené niektoré položky. Zároveň prečítala zápisnicu z komisie. Rozbor dostal každý poslanec . Tvorí súčasť zápisnice.
L.Dlhopolcová – hovorila o nerecyklovateľnom odpade,v poslednom období sa zvýšila aj váha komunálneho odpadu. Niektoré ciele programového rozpočtu neovplyvníme. Zároveň vyzvala poslancov, ak plánujú niečo dať do programového rozpočtu na budúci rok, aby to oznámili.
Mgr.Slosiariková navrhla zvýšenie nájmu za prenájom zrekonštruovanej telocvične . Jej návrh 5€ /hodinu bol jednomyseľne schválený.
Poslanci rozbor hospodárenia obce a ZŠ s MŠ vzali bez pripomienok na vedomie.

K bodu 10 – starostka obce podala bližšie informácie o činnosti MAS. Ku koncu sa chýli dvojročné úsilie, k 14.12.2009 sa má podať žiadosť o zaregistrovanie projektu „Získavanie zručností a príprava integrovanej rozvojovej stratégie územia pre prístup LEADER vo Verejno-súkromnom partnerstve Hontiansko-Dobronivskom. Z celej SR má byť vybratých 26 MAS. Obce VSP HD majú schváliť mimoriadny členský príspevok vo výške 0,90 € /obyvateľa na zabezpečenie úhrady za vypracovanie spomínaného projektu. Vysvetlila tiež využitie finančných prostriedkov.
Obecné zastupiteľstvo mimoriadny členský príspevok v navrhovanej výške 0,90 €/obyvateľa jednomyseľne schválilo.

K bodu 11 – návrh úpravy rozpočtu je písomne vypracovaný a je priložený k zápisnici. K jednotlivým položkám sa vyjadrila ekonómka OcÚ L.Dlhopolcová, vysvetlila potrebu úpravy rozpočtu. K návrhu nemal nikto z prítomných pripomienky a bol jednomyseľne schválený.

K bodu 12 – ekonómka OcÚ L.Dlhopolcová predniesla návrh na vyradenie záväzku z evidencie obce, týkajúceho sa nedoplatku faktúry č.23025 od firmy ACCORD Banská Bystrica v sume 121,93 €, so splatnosťou 4.11.2003. Fa bola za práce na novej ČOV, neuhradila sa im pre nedostatočne vykonané práce. Doba je už premlčaná, je o tom vyrozumený aj dodávateľ.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo vyradenie uvedeného záväzku z evidencie obce .

K bodu 15 – J.Slosiarik informoval prítomných o stanovisko stavebnej komisie k žiadosti Mgr.Dalibora Miľana o odkúpenie časti obecného pozemku vo výmere cca 25 m2 vedľa jeho pozemku (2 m od hranice ), kde chce umiestniť vodovodné a plynové meracie zariadenia. Zo zasadnutia komisie vyplynulo, že žiadateľ má bez povolenia už na obecnom pozemku tieto stavby realizované. Komisia nedoporučuje predaj predmetných pozemkov.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne odpredaj neschválilo.

K bodu 16 - správu hlavného kontrolóra za 1. polrok 2009 obdržali písomne vypracovanú všetci poslanci. Je priložená k zápisnici. Nikto k nej nemal žiadne pripomienky a bola vzatá na vedomie.

K bodu 21 – starostka obce informovala OZ o činnosti obce za II.štvrťrok 2009 a pláne činnosti na ďalšie obdobie:
- oprava miestnej komunikácie - výtlkov na ceste v „uličkách,
- výstavba detského zábavného areálu „Veža“,
- realizácia nového zábradlia na ulici Slobody
- odvodnenie dvora Obecných lesov
- zber odpadu,
- osadenie environmentálnych tabúľ,
- účasť v súťaži „Dedina roka“,
- výmena okien na zdravotnom stredisku

- oprava havarijného stavu strechy na kultúrnom dome
- rekonštrukcia školy, (od 22.6), aj vnútorné zariadenie, ihrisko je už hotové, ešte vstup do šatne,
Plán do konca roku:
- ukončenie rekonštrukcie a modernizácie ZŠ s MŠ
- realizácia nových svietidiel na pódiu kultúrneho domu
- oprava svietidiel v sále kultúrneho domu
- oprava zatekajúcej strechy nad premietacou miestnosťou kult.domu
- oprava systému bleskozvodu na kultúrnom dome
- monitoring a vyčistenie potrubí splaškovej kanalizácie
- výstavba dažďového rigolu na ulici Družstevnej,
- výstavba 2. autobusovej zastávky
OZ vzalo informáciu starostky na vedomie bez pripomienok.

K bodu 22 – zástupca starostky Ing.Krúdy navrhol odmenu pre starostku obce za II.Q 2009 vo výške 30% základného platu. Návrh bol jednomyseľne schválený.

K bodu 23 – starostka obce navrhla odmenu pre zástupcu starostky za I.polrok 2009 vo výške 50% základného platu. Návrh bol jednomyseľne schválený.

K bodu 24 – starostka obce navrhla odmenu hlavnému kontrolórovi obce za II.Q 2009 vo výške 15% základného platu. Návrh jednomyseľne schválený.

K bodu 25 – v bode „rôzne“ vystúpili:
- starostka obce informovala o služobnej ceste do Talianska od 4.10-7.10., kde je ako delegátku vysiela ZMOS, cestu hradí EÚ,
- Mgr.Krúdy – kritizoval, aj na základe pripomienok občanov, nevykosený evanjelický cintorín, požiadal o nápravu cestou prevádzky služieb,
- Bc.Krajč – pozval všetkých na miestne oslavy 65.výročia SNP, oboznámil aj s ich programom,
- Ing.Žiga zase všetkých pozval na tenisový turnaj, konaný na počesť 65. výročia SNP
-
K bodu 26 - v diskusii nevystúpil nikto z prítomných.

K bodu 27 – uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítala Ing.Poništová. Toto bolo jednomyseľne schválené.

 


l. overovateľ Ing.Marta Sýkorová
starostka

II. overovateľ:


Zapísala: Noskovičová
webygroup

Využite registráciu a nechajte sa informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 20.9.2014

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava


1484602

Úvodná stránka