Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Prihlásenie na prechodný pobyt

 

Vybavuje: Kancelária prvého kontaktu - referát evidencie obyvateľstva, prízemie OcÚ, tel: +421/45/5382352, e-mail: matrika@obecdobraniva.sk

Potrebujete: 1x prihlasovací lístok, formuláre sú k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu OcÚ

Pri hlásení trvalého pobytu je občan povinný predložiť:
  • platný občiansky preukaz 
  • doklad o vlastníctve resp. spoluvlastníctve bytu
  • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov bytu
Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
  • ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na dobu neurčitú
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka
  • vlastník alebo spoluvlastník potvrdí svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

 

 

Lehota na vybavenie: na počkanie

 
Zverejnené 3.2.2010 -js-
Aktualizované 4.2.2010 -js-