Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


 Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Vyhlásenie volieb

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 30. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h
 

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

Starosta obce Dobrá Niva v zmysle § 8 ods.1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  určil pre voľbu
prezidenta SR v roku 2019 vytvorenie 1 volebného okrsku.  

Volebnou miestnosťou bude zasadačka obecného úradu v Dobrej Nive, Námestie SNP 47/9

 

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie
Starosta obce  vymenoval do funkcie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie 
pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 pracovníčku OcU Dobrá Niva:

Beátu Pavúkovú
matrika@obecdobraniva.sk
045/538 23 52

 

Doručovanie oznámení - delegovanie členov do OVK

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie môžu
zástupcovia politických strán a hnutí, koalície politických strán a politických
hnutí a petičných výborov, ktorých návrh sa prijal  - doručiť v lehote 

do 11. 2. 2019  do 24.00 hod.

na Obecný úrad v Dobrej Nive v pracovné dni počas úradných hodín osobne
do podateľne, poštou  alebo elektronicky :

Obecný úrad Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61  Dobrá Niva

email:   martina.kolenyova@obecdobraniva.sk

 

Informácia pre voliča

 

Doručovanie - žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: 

martina.kolenyova@obecdobraniva.sk