Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Odpady

SEPAROVANÝ ZBER V OBCI

1.Analýza súčasného stavu
1.1. Popis súčasného stavu

 • Začiatok separovaného zberu: od roku 1997
 • Popis: v obci je zavedený separovaný zber odpadov
 • Separované komodity: kovy, plasty, sklo, papier, nebezpečné odpady, tetrapack, pneumatiky,  biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, zmesový komunálny odpad ,veľkoobjemový odpad
 • Technológia: v obci je umiestnený kontajner na železo; zber plastov, skla, papiera, nebezpečných odpadov, tetrapakov a zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje podomovým systémom zmluvným partnerom – firmou MARIUS PEDERSEN, a.s. stredisko Zvolen a to podľa harmonogramu vývozov odpadov (zverejnený na tejto www stránke).
 • Veľkosť územia: 5.251,1190 ha (celé k.ú.Dobrá Niva)
 • Počet obyvateľov zapojených do SZ: 1.846
 • Organizácia zberu: občania obce, následne odvoz z obce zmluvným partnerom podľa druhu odpadu
 • Odberatelia:   MARIUS PEDERSEN, a.s. stredisko Zvolen

                       Robus, s.r.o. Krupina
                       SAGI, s.r.o. Žilina
                       VV, .sr.o., Na Hlinku 334/7, Poniky                 

 • Zodpovedný za zber: obec Dobrá Niva (v zastúpení Ing.Martin Krúdy, starosta, oddelenie prevádzky služieb – Jaroslav Lukáč), MARIUS PEDERSEN, a.s. stredisko Zvolen
 • Spôsob financovania: z poplatkov získaných od občanov obce, fyzických osôb podnikajúcich a právnických osôb so sídlom v obci (v zmysle platného VZN), z rozpočtu obce a z Recyklačného fondu v Bratislave
 • Ročné prevádzkové náklady: cca 16.000,00 €


1.2. Zhodnotenie súčasného stavu

 • Z pohľadu triedených komodít v obci je na dobrej úrovni zavedený separovaný zber. Ale aj napriek tomuto je potrebné ďalšie skvalitňovanie a rozširovanie separovaného zberu.

2. Navrhované riešenie
2.1. Cieľ projektu
vylepšenie technologického zariadenia na triedenie a skladovanie KO, vylepšenie sociálnych podmienok pracovníkov zúčastňujúcich sa na triedení a zbere, doplnenie a obnova strojového parku a kontajnerov na jednotlivé druhy KO, odstránenie divokých skládok v katastri obce, čistejšia krajina a zdravšie životné prostredie.

2.2. Organizácia zberu: Obec Dobrá Niva, odd.prevádzky služieb

2.3. Financovanie projektov:- Finančné prostriedky z fondov EÚ

 • Environmentálny fond Bratislava
 • Recyklačný fond Bratislava
 • Rozpočet obce
 
Zverejnené 23.1.2008
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva