Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

PRÁVNE PREDPISY

 
Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
Zverejnené nestanovený
Aktualizované 5.6.2012
Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
Zverejnené nestanovený
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
 
Zverejnené nestanovený
Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov(§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z.)
 
Zverejnené nestanovený
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 
Zverejnené nestanovený
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 
Zverejnené nestanovený
Zákon č. 346/1990 Zb. SNR o voľbách do orgánov samosprávy obcí
 
Zverejnené nestanovený