Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Informácie pre voliča

Informácia pre voliča.pdf (460.16 kB)


Delegovanie do volebných komisií

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR je možné doručiť do 08. 01. 2020 do 24.00 hod. Po pracovnej dobe (od 17.00 hod.) na adrese: Martina Kolényová, Mlynská 72/15, Dobrá Niva, tel. číslo 0915/850 044

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 8. januára 2020 do 24.00 h).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorí nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

E-mailová adresa pre doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  matrika@obecdobraniva.sk

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

 

 

Oznam k voľbe poštou

Obec Dobrá Niva oznamuje, že na doručenie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 bude slúžiť e-mailová adresa:  matrika@obecdobraniva.sk

 

Zapisovateľky okrskovej volebnej komisie

Starosta obce vymenoval do funkcie zapisovateliek OkVK pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 pracovníčky Obecného úradu v Dobrej Nive:

Pre 1. OkVK - Zasadačka OcÚ, Nám. SNP 47/9, Dobrá Niva  - Beata Pavúková, tel.: 045/538 23 52

Pre 2. OkVK - Obradná miestnosť OcÚ, Nám. SNP 47/9, Dobrá Niva - Marcela Ponická, tel.: 045/538 23 52

 

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

Starosta obce v zmysle § 8 ods.1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  určil pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 vytvorenie 2. volebných okrskov.  

1. OkVK - Zasadačka OcÚ, Nám. SNP 47/9, 962 61  Dobrá Niva

2. OkVK - Obradná miestnosť OcÚ, Nám. SNP 47/9, 962 61  Dobrá Niva

 

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

- osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne,

- listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),

- elektronicky (e-mailom) - matrika@obecdobraniva.sk

   -  vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

   -  v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
•  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk".

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom - možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

 

Volebné okrsky

Obec Dobrá Niva má pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky zriadené 2 volebné okrsky:

Volebný okrsok č. 1: Zasadačka OcÚ, Nám. SNP. 47/9, Dobrá Niva

Volebný okrsok č. 2: Obradná miestnosť OcÚ, Nám. SNP. 47/9, Dobrá Niva


Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke http://www.minv.sk/?volby-nrsr