Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.08.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

BAL_7_8_2018_SK

516,00 EUR Päťstošesnásť eur

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

09.08.2018

Kúpna zmluva

KZ/01/2018

368,00 EUR Tristošesťdesiatosem eur a 0 eurocentov

Ján Jakubík a Anna Jakubíková

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

01.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

0107-PRB/2018

62 620,00 EUR šesťdesiatdvatisícšesťstodvadsať eur 0 eurocentov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

01.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

0106-PRB/2018

627 700,00 EUR šesťstodvadsaťsedemtisícsedemsto eur 0 eurocentov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

26.07.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018

266/2018/ODDF

1 740,00 EUR Jedentisícsedemstoštyridsať eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám.SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

02.07.2018

Zmluva o úvere

600/225/2018

941 550,00 EUR Deväťstoštyridsaťjedentisícpäťstopäťdesiat eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Štátny fond rozvoja bývania

15.06.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/74

85 224,00 EUR Osemdesiatpäťtisícdvestodvadsaťštyri eur

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

11.06.2018

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie NŠP výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v Obci Dobrá Niva

26/4/2018

10 000,00 EUR Desaťtisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Slovenský futbalový zväz

04.06.2018

Zmluva o vyplňovacom právek blankozmenke

OPKZP-PO1-SC111-2016-10/46/121

354 088,21 EUR tristopäťdesiatštyritisícosemdesiatosem eur 21/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

31.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

PR05-8/2018

Neuvedené

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Euro Dotácie, a.s.

22.05.2018

Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov

FZOGSA18011

3 600,00 EUR Tritisícšesťsto

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

SOMI Applications, s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

15.05.2018

Zmluva o službách

110518

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

Peter Baran - CS consulting, Partizánska 1029/8, 927 01 Šaľa

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

03.05.2018

Kúpna zmluva

20/04/2018

8 585,00 EUR Osemtisícpäťstoosemdesiatpäť eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Štefan Kristeľ a Anna Kristeľová

23.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

38485

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

12.04.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

04/04/2018

nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Stredoslovenská distribučná, a.s.

05.04.2018

Zmluva o poskytovaní servisných služieb

03/04/2018

150,00 EUR Jedenstopäťdesiat eur

LORtec s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

29.03.2018

Zmluva o dielo

180309

450,00 EUR Štyristopäťdesiat eur

EU PROFI, s.r.o., ČSA 12, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

20.03.2018

Zmluva o dielo

180306

800,00 EUR Osemsto eur

EU PROFI, s.r.o., ČSA 12, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

06.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

05/2018

450,00 EUR Štyristopäťdesiat eur

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č.535

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

06.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

04/2018

630,00 EUR Šesťstotridsať eur

Klub dôchodcov Dobrá Niva, 962 61 Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

06.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

03/2018

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Športový klub RTVŠ NIVA Dobrá Niva, 962 61 Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

06.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

02/2018

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Spolok Dobronivských turistov, 962 61 Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

05.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

01/2018

7 332,00 EUR Sedemtisíctristotridsaťdva eur

Obecný športový klub Dobrá Niva, Slobody 549, 962 61 Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

27.02.2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

08031903

1 658 736,98 EUR Jedenmiliónšesťstopäťdesiatosemtisícsedemstotridsaťšesť eur 98/100

BH SM, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

07.03.2018

Záložná zmluva

0197-PRB/2015/Z

311 460,00 EUR Tristojedenásťtisícštyristošesťdesiat eur

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: