Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
24.04.2018

1995/2018

Objednávame si u Vás dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu projektu "

300,00 EUR Tristo 00/100

Ing.Stanislav Pšenák

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

18.04.2018

1957/2018

Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame dodávku asfaltovej zmesi ECOLDMIX a jej pokládk

3 456,00 EUR Tritisícštyristopäťdesiatšesť 00/100

Broset, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

18.04.2018

1583/2018

Na základe Zmluvy č. 2013_08_01_JB_004 si u Vás objednávame Výkon funkcie externej zodpovednej osob

200,00 EUR dvesto 00/100

SOMI Applications, s.r.o.,Lazovná 69,97401,Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

04.04.2018

1858/2018

Objednávame si u Vás mechanické čistenie ulíc v Obci Dobrá Niva

500,00 EUR Päťsto 00/100

VAHOKAD, s.r.o.,E. Marothy Šoltesovej 117/6,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

14.03.2018

1721/2018

Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (zmenu stavby pred dokončením ) rekonštr

3 500,00 EUR Tritisícpäťsto 00/100

Cb-projekt, consulting, s.r.o., Terézie Vansovej 1, 974 00 Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

14.03.2018

1720/2018

Vypracovanie rozpočtu k projektovej dokumentácií pre stavebné povolenie na projekt Zvýšenie energeti

480,00 EUR štyristoosemdesiat

trim architekti s.r.o.

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

14.03.2018

1719/2018

Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na projekt Zvýšenie energetickej účinnos

3 500,00 EUR Tritisícpäťsto

trim architekti s.r.o.

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

14.03.2018

1524/2018

Objednávka na výrobu britu na lopatu pre nakladač LOCUST 750

163,20 EUR jedenstošesťdesiattri 20/100

KOVOPROFIL R spol.s.r.o.,Osloboditeľov 923,96301,Krupina

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

13.02.2018

1057/2017

Zhotovenie Informačného plagátu pre projekt financovaný z Európskych štrukturálnych fondov o rozmere

18,00 EUR Osemnásť

GRAFPRINT s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

29.12.2017

904/2017

Objednávame si u Vás stavebné práce súvisiace s napojením na kanalizáciu a ČOV v časti obce "Pažite"

3 987,42 EUR Tritisícdeväťstoosemdesiatsedem 42/100

Marian Bojtoš AMES,164,99127,Kamenné Kosihy

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

12.12.2017

1641/2017

Zabezpečenie protipovodňových opatrení v rámci projektov Dobrá Niva-ochrana pred povodňami a Dobrá N

2 640,00 EUR dvetisícšesťstoštyridsať

StVS - servising, s.r.o.,Partizánska csta 5,974 01,Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

08.12.2017

1510/2017

geodetické práce pri zemných stavebných prácach potrebných pre odvedenie dažďových vôd

180,00 EUR jedenstoosemdesiat

GEODET spol.s r.o.

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

24.11.2017

1484/2017

Objednávka - vytýčenie pozemku - Zberný dvor

270,00 EUR dvestosedemdesiat

Ján Lihocký

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

24.11.2017

1483/2017

Objednávka-vytýčenie druhej časti pozemkov na základe Vami spracovaného geometrického plánu- IBV Za

200,00 EUR dvesto

Ing. Andrej Peťko,Družstevná 235/28,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

22.11.2017

2111/2017

Objednávka - vytvorenie novej vrstvy ePv cintorínov (2x). Cleerio - mapový program

250,00 EUR dvestopäťdesiat eur

Bio-Nexus SK, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

22.11.2017

1523/2017

Vypracovanie projekčných prác pre vypracovanie projektu pre povolenie na odstránenie časti stavby Pí

250,00 EUR dvestopäťdesiat

Ing. Jozef Kulich

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

21.11.2017

2111/2017-1

Geodetické zameranie cintorínov (2x) Cleerio - mapový program

912,00 EUR deväťstodvanásť eur

TEKDAN spol. s r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

20.11.2017

1510/2017

Zemné a stavebné práce v rozsahu potrebnom pre zabezpečenie odvedenia povrchových (dažďových vôd) ka

3 402,00 EUR tritisícštyristodva

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

10.11.2017

1469/2017

Objednávka na zadné brzdové obloženie 4 ks a krytka na náboj 2 ks na náves nákladný za traktor.

400,00 EUR štyristo

AT Agrotyp, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

10.10.2017

1310/2017

Objednávka - odstránenie časti stavby PÍLNICE - drevená časť

6 019,86 EUR šesťtisícdevätnásť 86/100

BERENA s.r.o.,Poľná,93701,Želiezovce

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

23.08.2017

1118/2017

Objednávame si u Vás materiálno-technické vybavenie DHZO Dobrá Niva

3 496,22 EUR Tritisícštyristodeväťdesiatšesť 22/100

PYROKOMPLET s.r.o

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

19.07.2017

1067/2017

Objednávame si dopravu pre úäčastníkov poznávacieho zájazdu zo ZO SZPB v Dobrej Nive na Duklu v dňoc

250,00 EUR Dvestopäťdesiat

ALIKAL, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

02.06.2017

683/2017

Prenájom dopravného značenia na kultúrno spoločenské podujatia v Obci Dobrá Niva v roku 2017

958,00 EUR Deväťstopäťdesiatosem

DEIS spol. s r.o.,Tulská 36,97404,Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

31.05.2017

679/2017

Objednávka na opravu univerzálneho nakladača LOCUST 750

1 500,00 EUR jedentisíctäťsto

HONTAPEX spol. s r.o., Osloboditeľov 925/11, Krupina

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

04.05.2017

586/2017

Vystúpenie UFS Mladosť s programom Mladosš Dobronivčanom dňa 13.5.2017 v KD v Dobrej Nive v rámci po

650,00 EUR šesťstopäťdesiat

UFS Mladosť

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: