Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

38485

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

12.04.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

04/04/2018

nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Stredoslovenská distribučná, a.s.

05.04.2018

Zmluva o poskytovaní servisných služieb

03/04/2018

150,00 EUR Jedenstopäťdesiat eur

LORtec s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

29.03.2018

Zmluva o dielo

180309

450,00 EUR Štyristopäťdesiat eur

EU PROFI, s.r.o., ČSA 12, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

20.03.2018

Zmluva o dielo

180306

800,00 EUR Osemsto eur

EU PROFI, s.r.o., ČSA 12, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

06.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

05/2018

450,00 EUR Štyristopäťdesiat eur

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č.535

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

06.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

04/2018

630,00 EUR Šesťstotridsať eur

Klub dôchodcov Dobrá Niva, 962 61 Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

06.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

03/2018

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Športový klub RTVŠ NIVA Dobrá Niva, 962 61 Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

06.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

02/2018

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Spolok Dobronivských turistov, 962 61 Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

05.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

01/2018

7 332,00 EUR Sedemtisíctristotridsaťdva eur

Obecný športový klub Dobrá Niva, Slobody 549, 962 61 Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

27.02.2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

08031903

1 658 736,98 EUR Jedenmiliónšesťstopäťdesiatosemtisícsedemstotridsaťšesť eur 98/100

BH SM, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

07.03.2018

Záložná zmluva

0197-PRB/2015/Z

311 460,00 EUR Tristojedenásťtisícštyristošesťdesiat eur

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

01.02.2018

Príloha č.1

1

nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen a.s.

31.01.2018

Dodatok č.7 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu

7

nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s.,Opatovská 1735,91101,Trenčín

30.01.2018

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

29/01/2018

nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s. Trenčín

26.01.2018

Nájomná zmluva

02/2018/KD

180,00 EUR Jedenstoosemdesiat eur

Rímskokatolícka cirkev farnosť Dobrá Niva, Námestie SNP 114/2, 962 61 Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

24.01.2018

Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov

324/2018

5 581,38 EUR Päťtisícpäťstoosemdesiatjeden eur 38/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina

19.01.2018

Nájomná zmluva

03/2018/KD

180,00 EUR Jedenstoosemdesiat eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Branislav Krajč

17.01.2018

Kúpna zmluva

17/01/2018

818,00 EUR Osemstoosemnásť eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Anna Jergová, r. Kristofová / Darina Horečná, r.Kristofová

17.01.2018

Kúpna zmluva

17/01/2018

315,00 EUR Tristopätnásť eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Štefan Dlhopolec

17.01.2018

Kúpna zmluva

29/12/2017

174,00 EUR Jedenstosedemdesiatštyri eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Štefan Bosák, Mgr.

17.01.2018

Kúpna zmluva

29/12/2017

183,00 EUR Jedenstoosemdesiattri eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Jaroslav Bosák, Ing.

17.01.2018

Kúpna zmluva

24/11/2017

9 845,00 EUR deväťtisícosemstoštyridsaťpäť eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Alena Pistovčáková, rod. Perďochová, Mgr., PhD.

17.01.2018

Kúpna zmluva

20/11/2017

220,00 EUR dvestodvadsať eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Eva Klúčiková, rod. Ferenčíková

09.01.2018

Kúpna zmluva

KZ/03/2017

352,00 EUR Tristopäťdesiatdva eur

Dalibor Bezek

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: