Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

VZN a cenníky

VZN a cenníky


VZN 2022

VZN 2021

VZN 2020

VZN 2019

VZN 2019

VZN 2018-1

VZN 2017

VZN 2016

VZN 2015-2016

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN č.2/2015 25.11.2015 11.12.2015
VZN č.3/2015 25.11.2015 11.12.2015
VZN č.4/2015 25.11.2015 11.12.2015
VZN č.5/2015 25.11.2015 11.12.2015
VZN č.6/2015 25.11.2015 11.12.2015
VZN č.7/2015 25.11.2015 11.12.2015
VZN č.8/2015 25.11.2015 11.12.2015

VZN 2015

VZN 2014

VZN 2013

VZN 2012

VZN 2011-1

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN č.4/2011 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012 01.01.2012 17.01.2012
VZN č.5/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku 1 01.01.2012 17.01.2012
VZN č.6/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku 2 01.01.2012 17.01.2012
Príloha č.3 k VZN č.12/2009 01.01.2012 17.01.2012

VZN 2011

VZN 2010

VZN 2009

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Všeobecne záväzné nariadenie č.14/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 01.01.2009 17.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.13/2009 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Dobrá Niva 01.01.2009 17.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2009 o určení výšky dotácie na prevádyku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dobrá Niva 01.01.2009 17.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.11/2009 o záväzných častiach 01.01.2009 17.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.10/2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 01.01.2009 17.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.9/2009 o parkovaní a odstavovaní vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách-zrušené!!! 01.01.2009 17.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2009 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu 01.01.2009 17.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2009 17.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady 01.01.2009 17.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2009 o dani z nehnuteľnosti 01.01.2009 17.01.2009
Prevádzkový poriadok pohrebiska 01.01.2009 17.01.2009
Cenník služieb poskytovaných obcou Dobrá Niva 01.01.2009 17.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (nahradené 14/2009) 01.01.2009 17.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2009 o záväzných častiach "Územného plánu zóny Dobrá Niva - zmeny a doplnky č.6" 01.01.2009 17.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2009 o určení názvu ulice v lokalite "Pažite" 01.01.2009 17.01.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2009 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu (nahradené 8/2009) 01.01.2009 17.01.2009

VZN 2008

Cenníky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Cenník služieb poskytovaných Obcou Dobrá Niva - 01. 10. 2019 01.10.2019
Cenník dopravných služieb 15.06.2011 01.07.2011
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva