Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Chránené stromy pri hydinovej farme

Základná charakteristika:

CHS „Duby pri hydinovej farme v Dobrej Nive boli vyhlásené Uznesením plenárneho zasadania ONV vo Zvolene zo dňa 1. júla 1987. Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 5/1996 z 20. decembra 1996. Oznámenie o vydaní vyhlášky vyšlo vo Vestníku vlády SR dňa 16. apríla 1997 a týmto dňom nadobudla vyhláška účinnosť.
CHS „Duby pri hydinovej farme v Dobrej Nive boli vyhlásené z dôvodu zabezpečenia ochrany dubov mimoriadnych rozmerov pre študijné a kultúrno-výchovné ciele.
Jedná sa o dva kusy Dub letný - Quercus robur, solitérne jedince mimoriadnych rozmerov -v roku 1995 s obvodom kmeňov 510 a 430 cm, výškou 30 a 25 m a predpokladaným vekom 350 a 300 rokov ( Pasport chránených stromov, Ing. Baumertová , február 1995).

Obsah a výsledok:

1. Dokumentácia o chránených stromoch
Dokumentácia CHS sa nachádza na ŠOP SR - CHKO Poľana a na ObÚŽP vo Zvolene.

2. Vlastnícke a užívateľské vzťahy
CHS sa nachádzajú na parcele č. KN-C 1849/1 v k.ú. Dobrá Niva - zastavaná plocha mimo zastavaného územia obce, vo vlastníctve Poľnonákup-Novohrad, Lučenec, Farma Dobrá Niva.

3. Dodržiavanie ochranných podmienok
Ochranné podmienky sú stanovené v § 34 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
V okolí chránených stromov dochádza k zarastaniu plôch náletovými drevinami, a to až do ich tesnej blízkosti. Následne dochádza k nežiadúcim deformáciám a presychaniu korún chránených dubov v dôsledku nedostatku svetla a priestoru.

4. Starostlivosť o CHS
CHS sa nachádzajú v oplotenom areáli hydinovej farmy. Starostlivosť o ne je zabezpečovaná cez ŠOP SR - CHKO Poľana.

5. Technické vybavenie a označenie PP
Stromy sú označené v zmysle platnej legislatívy tabuľami na svojich kmeňoch.

6. Vedecký výskum a dozorná služba
Vedecký výskum na chránených duboch v súčasnosti neprebieha.
Kontrolná činnosť je zabezpečovaná cez ŠOP SR - CHKO Poľana a ObÚŽP vo Zvolene.


 

 
Zverejnené 1.2.2010 -js-
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva