Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Prihlásenie na trvalý pobyt

Vybavuje: Kancelária prvého kontaktu - referát evidencie obyvateľstva, prízemie OcÚ, tel: +421/45/5382352, e-mail: matrika@obecdobraniva.sk

 

Pri hlásení trvalého pobytu je občan povinný predložiť:

  • platný občiansky preukaz (ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa)
  • doklad o vlastníctve resp. spoluvlastníctve bytu
  • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov bytu

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
  • ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na dobu neurčitú
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka
  • vlastník alebo spoluvlastník potvrdí svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

 

Lehota na vybavenie: na počkanie

 
Zverejnené 3.2.2010 -js-
Aktualizované 4.2.2010 -js-
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva