Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľností

 

Daň z nehnuteľností - pozemky


Predmetom dane z pozemkov je orná pôda, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy a stavebné pozemky.

Vybavuje: miestne dane a poplatky, prízemie OcÚ v Dobrej Nive
Fyzické a právnické osoby : t.č.: +421 45 538 23 52, e-mail: matrika@obecdobraniva.sk

Upozornenie: Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.

K podaniu tlačiva potrebujete doložiť: doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti (LV, kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.).


Daň z nehnuteľností – stavby


Predmetom dane zo stavieb sú stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby, stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov, garáže, priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť.

Vybavuje: miestne dane a poplatky, prízemie OcÚ v Dobrej Nive
Fyzické a právnické osoby : t.č.: +421 45 538 23 52, e-mail: matrika@obecdobraniva.sk

Upozornenie: Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia

K podaniu tlačiva potrebujete doložiť: doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti (LV, kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.).

 

Daň z nehnuteľností – byty


Predmetom dane sú byty a nebytové priestory.

Vybavuje: miestne dane a poplatky, prízemie OcÚ v Dobrej Nive
Fyzické a právnické osoby : t.č.: +421 45 538 23 52, e-mail: matrika@obecdobraniva.sk

Upozornenie: Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.

K podaniu tlačiva potrebujete doložiť: doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti (LV, kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.).
Všetky ďalšie informácie týkajúce sa miestnych daní a poplatku za komunálny odpad v obci Dobrá Niva nájdete vo VZN č. 6/2023 o dani z nehnuteľnosti na rok 2024 na území obce Dobrá Niva, ktoré bolo vydané v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z. v platnom znení.

 

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou okrem psa chovaného na vedecké a výskumné účely, psa umiestneného v útulku zvierat, psa so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s preukazom ZŤP.

Vybavuje: miestne dane a poplatky, prízemie OcÚ v Dobrej Nive
Fyzické a právnické osoby : t.č.: +421 45 538 23 52, e-mail: matrika@obecdobraniva.sk

Upozornenie: Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Všetky ďalšie informácie týkajúce sa miestnych daní a poplatku za komunálny odpad v obci Dobrá Niva nájdete vo VZN č. 8/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Niva, ktoré bolo vydané v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z. v platnom znení.

 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vybavuje: miestne dane a poplatky, prízemie OcÚ v Dobrej Nive
Fyzické a právnické osoby : t.č.: +421 45 538 23 52, e-mail: matrika@obecdobraniva.sk

Poplatok platí poplatník za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Dobrá Niva.
Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým sa fyzická osoba, právnická osoba alebo podnikateľ stane poplatníkom. Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti ohlásiť túto skutočnosť Obecnému úradu v Dobrej Nive.

Všetky ďalšie informácie týkajúce sa miestnych daní a poplatku za komunálny odpad v obci Dobrá Niva nájdete vo VZN č. 7/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Niva, ktoré bolo vydané v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z. v platnom znení.

1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva