Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Dobrá Niva

Zasadnutie zo dňa 29.10.2009

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive

U Z N E S E N I E
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
 

konaného dňa 29.októbra 2009 o 17.00 hod. v zasadačke na Obecnom úrade v Dobrej Nive.

 

UZNESENIE č.32/2009:
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DOBREJ NIVE
VOLÍ :
1. Zástupcu starostky Ing.Martina Krúdyho za náhradného zapisovateľa zápisníc zo zasadnutia OZ do termínu ukončenia PN riadnej zapisovateľky.
2. Prisediace Okresného súdu Zvolen – trestné oddelenie a to:
• Irena Kormanová, nar.: 18.11.1947, bytom Dobrá Niva, ul.Slobody 361/128,
• Soňa Buchanová, nar.: 17.07.1962, bytom Dobrá Niva, Družstevná 225/21,
• Emília Povodová, nar.: 15.12.1951, bytom Dobrá Niva, Školská 461/20.

 

UZNESENIE č.33/2009:
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DOBREJ NIVE
BERIE NA VEDOMIE :
1. Plnenie uznesení od posledného zasadnutia OZ v Dobrej Nive zo dňa 27.08.2009.
2. Informáciu konateľa o činnosti a vývoji hospodárenia spoločnosti Obecné lesy Dobrá Niva s.r.o. k 30.09.2009.
3. Informáciu člena finančnej komisie k rozboru rozpočtu obce k 30.09.2009.
4. Informáciu k návrhu nového systému zberu a platenia komunálneho a separovaného odpadu v obci s účinnosťou od 01.01.2010 s navrhovaným paušálnym poplatkom 13,50 € / osoba / kalendárny rok.
5. Informáciu k návrhu nového spôsobu stanovenia stočného s účinnosťou od 01.01.2010 s navrhovanou výškou stočného 0,80 € / za 1 m3 vodného.
6. Informáciu o zmene úväzkov na prac. pozícii vedúceho odd. kultúry (Bc.Branislav Krajč) a mzdovej účtovníčky (Anna Moravčíková) s účinnosťou od 01.01.2010.
7. Vyhodnotenie činnosti obce za III.Q 2009 a plán činností na ďalšie obdobie.

 

UZNESENIE č.34/2009 :
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DOBREJ NIVE
SCHVAĽUJE:
1. Úpravu rozpočtu obce v priebehu roka 2009 nasledovne:
Úprava finančného rozpočtu
Kapitálový rozpočet
Zrušenie položky 341 Prostriedky z rozpočtu EÚ - 510 470 €

Nová príjmová položka 322001 Dotácia-rekonštrukcia ZŠ s MŠ 448 492 €
Nová príjmová položka 312001 Dotácia-rekonštrukcia ZŠ s MŠ 61 978 €
=====================================================================
Poníženie na výdav.položke 09.1.2.1 717002 Rekonštrukcia ZŠ s MŠ - 61 978 €

Nová výdavková položka 09.1.2.1 633001 Interiérové vybavenie ZŠ 22 597 €
Nová výdavková položka 09.1.2.1 633002 Výpočtová technika 39 381 €
=====================================================================
Poníženie na výdav.položke 01.1.1.6 717001 Dažďový rigol-Družstevná ul - 100 €
Navýšenie na výd.položke 01.1.1.6 716 Projekt-Dažďový rigol + 100 €

Bežný rozpočet
Poníženie na príjm.položke 454001 Prevod z RF-bežné výdavky - 2 158 €
Navýšenie na príjm.položke Vlastné príjmy ZŠ s MŠ + 2 158 €
=====================================================================
Navýšenie na príjm.položke 312001 Dotácia z MF SR + 3.319 €
Navýšenie na výd.položke 01.1.1.6 635006 Údržba budov,priestorov + 3.319 €
Navýšenie na príjm.položke 312001 Voľby 2009 + 1.000 €
Navýšenie na výd.položke 01.6.0 630 Voľby 2009 + 1.000 €

 


Poníženie na výd.položke 04.5.1 635006 Údržba ciest a chodníkov - 3.400 €
Navýšenie na výd.položke 05.1.0 637004 Odvoz, uloženie odpadu + 3.400 €
====================================================================
Poníženie na výd.položke 04.5.1 635006 Údržba ciest a chodníkov - 900 €
Poníženie na výd.položke 08.2.0 633009 Knihy,časopisy,noviny - 200 €

Navýšenie na výd.položke 08.2.0 633004 Prevádzkové stroje + 900 €
Navýšenie na výd.položke 08.2.0 637004 Všeobecné služby + 200 €
====================================================================
Navýšenie na príjm.položke 223001 Za služby,tovar a materiál + 3 319 €
Navýšenie na výd.položke 01.1.1.6 637002 Konkurzy a súťaže + 3.319 €

2. Zverenie majetku obce do správy ZŠ s MŠ Dobrá Niva v zmysle protokolu č.1/2009/ZŠ s MŠ v celkovej sume 61.976,87 € / 1.867.115,19 Sk.
3. A) Opätovne uznesenie č.32/2008, bod č.1 zo dňa 28.08.2008 nasledovne:
V zmysle §9 ods.2 písm.a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj časti nehnuteľností – pozemkov v k.ú.Dobrá Niva z parc.č.KN-E 2862/21, druh pozemku TTP a z parc.č.KN-E 2862/22, druh pozemku TTP vo vlastníctve obec Dobrá Niva, vedených na LV č.1664 vo výmere 81 m2 za schválenú sumu 26,20 Sk/m2 a ostatnú časť z predmetných pozemkov mimo častí, ktoré zasahujú do telesa štátnej cesty I/66 za schválenú sumu 50,-Sk/m2 v prospech Záhrady Dobrá Niva, s.r.o., so sídlom Dobrá Niva, Slobody 5. Presná výmera sa určí po vypracovaní GP na náklady kupujúceho. Všetky správne poplatky znáša kupujúci.
B) V zmysle §9 ods.2 písm.a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj časti pozemkov v k.ú.Dobrá Niva nasledovne:
a) Konštatuje sa, že geometrickým plánom č. 125/08 zhotoviteľa – spoločnosti G.P.S. ZVOLEN, spol. s r. o., geodetické práce a služby, V.P.Tótha 17, Zvolen, IČO: 36 639 231, bolo ako diel č. 1 z parc.č. KN-E 2862/21, druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 2.206 m2, nehnuteľnosť vedená Katastrálnym úradom v Banskej Bystrici, Správa katastra Zvolen, na LV č. 1664 pre katastrálne územie Dobrá Niva odčlenené novovytvorené parc.č. KN-C 660/2, druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 156 m2, ďalej ako diel č. 2 z parc.č. KN-E 2862/21, druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 2.206 m2, nehnuteľnosť vedená Katastrálnym úradom v Banskej Bystrici, Správa katastra Zvolen, na LV č. 1664 pre katastrálne územie Dobrá Niva odčlenené novovytvorené parc.č. KN-C 664/2, druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 1.667 m2.
b) Konštatuje sa, že geometrickým plánom č. 125/08 zhotoviteľa – spoločnosti G.P.S. ZVOLEN, spol. s r. o., geodetické práce a služby, V.P.Tótha 17, Zvolen, IČO: 36 639 231, bolo ako diel č. 3 z parc.č. KN-E 2862/22, druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 7.858 m2, nehnuteľnosť vedená Katastrálnym úradom v Banskej Bystrici, Správa katastra Zvolen, na LV č. 1664 pre katastrálne územie Dobrá Niva odčlenené novovytvorené parc.č.KN-C 1709/11, druh pozemku záhrady, výmera 1.509 m2, ďalej ako diel č. 4 z parc.č.KN-E 2862/22, druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 7.858 m2, nehnuteľnosť vedená Katastrálnym úradom v Banskej Bystrici, Správa katastra Zvolen, na LV č. 1664 pre katastrálne územie Dobrá Niva odčlenené novovytvorené parc.č.KN-C 1710/4, druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 4.668 m2.
C) V zmysle §9a ods.8 písm.e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod majetku (odpredaj časti nehnuteľností) ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov z dôvodu sociálnych otázok – zamestnávanie občanov obce a zachovania požadovaného sortimentu služieb.
D) V zmysle §9 ods.2 písm.a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj častí nehnuteľností uvedených v bode č.3 A), B) tohto uznesenia č.34/2009.
4. A) Opätovne uznesenie č.5/2009, bod č.11 zo dňa 12.02.2009 nasledovne:
V zmysle § 9 ods.2 písm.a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj časti nehnuteľnosti – pozemku (cca 144 m2) v k.ú.Dobrá Niva z parc.č.KN-E 5257/1, druh pozemku orná pôda, výmera 16.948 m2, vedenej na LV č.1664 vo vlastníctve obec Dobrá Niva za schválenú sumu 1,50 eur (45,-Sk)/ m2 v prospech Jiří Pospíšil a Mgr.Ľubomíra Gocníková, obidvaja bytom Dobrá Niva, E.M.Šoltésovej 120/12. Presná výmera sa určí po vypracovaní GP na náklady kupujúcich. Všetky správne poplatky znášajú kupujúci.
B) V zmysle §9 ods.2 písm.a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj časti pozemkov v k.ú.Dobrá Niva nasledovne:

a) Konštatuje sa, že geometrickým plánom č. 43894691-36/2009 zhotoviteľa – SatGeoS ,s.r.o., Partizánska cesta 13, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 43894691 zo dňa 05.07.2009, bola ako
diel č. 1 z parcely č. KN-E 5257/1, druh pozemku – orná pôda, výmera 16.948 m2, nehnuteľnosť vedená Katastrálnym úradom v Banskej Bystrici, Správa katastra Zvolen na LV č. 1664 pre katastrálne územie Dobrá Niva odčlenená novovytvorená parcela č. KN-C 434/2, druh pozemku
– záhrada, výmera 37 m2. Geometrický plán č. 43894691-36/2009 úradne overil Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Správa katastra Zvolen dňa 15.07.2009 pod číslom 366/09.
b) Konštatuje sa, že geometrickým plánom č. 43894691-36/2009 zhotoviteľa – SatGeoS ,s.r.o., Partizánska cesta 13, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 43894691 zo dňa 05.07.2009, bola ako diel č. 2 z parcely č. KN-E 5257/1, druh pozemku – orná pôda, výmera 16.948 m2, nehnuteľnosť vedená Katastrálnym úradom v Banskej Bystrici, Správa katastra Zvolen na LV č. 1664 pre katastrálne územie Dobrá Niva odčlenená novovytvorená parcela č. KN-C 442/2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 102 m2. Geometrický plán č. 43894691-36/2009 úradne overil Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Správa katastra Zvolen dňa 15.07.2009 pod číslom 366/09.
C) Odpredaj časti nehnuteľnosti v zmysle §9a ods.8 písm.b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
5. Aktualizované Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dobrá Niva .
6. a) Predložený návrh Organizačného poriadku Spoločného obecného úradu,
b) Predložený návrh Dodatku č.6 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 27.01.2003.
c) Paušálny poplatok na činnosť Spoločného obecného úradu na rok 2010 vo výške 0,28 € / obyvateľ / kalendárny mesiac.
7. Predloženú žiadosť Pavla Farkaša, bytom Dobrá Niva, Slobody 559 o vybudovanie oporného múru na hranici pozemkov KN-C 1224 vo vlastníctve obce a KN-C 1222/4 vo vlastníctve žiadateľa (hranica areálu MŠ Dobrá Niva) na zabezpečenie ochrany jeho vlastnej nehnuteľnosti na jeho vlastné náklady a za podmienok stanovených stavebnou komisiou .
8. Predloženú žiadosť Andreja Peničku, bytom Pliešovce, Zvolenská cesta 633/33 o zmenu nájomcu nebytového priestoru v Hasičskej zbrojnici – klub pod Hasičskou zbrojnicou s účinnosťou od 01.11.2009 s podmienkou udržiavania čistoty okolo klubu, ktorá sa doplní v zmluve o nájme.
9. Odmenu starostke obce za III.Q 2009 vo výške 40 % základného platu.
10. Odmenu hlavnému kontrolórovi obce za III.Q 2009 vo výške 10% základného platu.
11. Predložený Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Dobrej Nive s účinnosťou od 01.11.2009.
12. Prijatie sponzorského daru v sume 2.128,86 € od firmy Ing.Ján Plesník – XANTO, A.Hlinku 2568/33, 960 01 ZVOLEN.

UZNESENIE č.35/2009 :
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DOBREJ NIVE
VYHLASUJE:
1. Že v zmysle §9a ods. 6 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nie je kupujúci Záhrady Dobrá Niva, s.r.o., so sídlom Dobrá Niva, Slobody 5 osobou uvedenou v citovanom ustanovení zákona o majetku obcí.
2. Že v zmysle §9a ods. 6 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nie sú kupujúci Jiří Pospíšil a Mgr.Ľubomíra Gocníková, obidvaja bytom Dobrá Niva, E.M.Šoltésovej 120/12 osobami uvedenými v citovanom ustanovení zákona o majetku obcí.

 

 

 

Ing. Marta S ý k o r o v á
starostka obce

 

 

 

Konverzný kurz: 1 euro = 30,1260 Sk
 


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 2.10.2014

meniny má: Levoslav


1495581

Úvodná stránka