Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

 

Verejné obstarávanie - Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Dobrá Niva
Sídlo: Nám.SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Krúdy, starosta

Obec Dobrá Niva je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
Obec Dobrá Niva vypracovala „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.
 

Referát verejného obstrávania

 

Zverejnené 2.1.2014 -js-
Aktualizované 16.12.2014
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva