Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23. 5. 2018

2136/2018

Na základe ponuky doručenej mailom si u Vás objednávame Mulčovač Bagram BRKM 150 - svahový v cene 8

8 402,00 EUR osemtisícštyristodva 00/100 €

Michal Kravec,Dubová 241/6,96611,Trnavá Hora

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

16. 5. 2018

2036/2018

Objednávame si u Vás zemné práce pri odstránení ornice a úprave terénu pod miestnu komunikáciu v IBV

2 940,00 EUR dvetisícdeväťstoštyridsať 00/100

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

10. 5. 2018

2058/2018

Objednávame si u Vás práce servisného technika pri diagnostike a nastavení existujúcich serverov v O

20,00 EUR dvadsať 00/2018

LORtec s.r.o.,A. Hlinku 2359/4,96001,Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

10. 5. 2018

2060/2018

Objednávka na počítačové zostavy do obecnej knižnice 3 ks - 125,- € bez DPH ( spolu 450,- € s DPH )

450,00 EUR štyristopäťdesiat 00/100

LORtec s.r.o.,A. Hlinku 2359/4,96001,Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

24. 4. 2018

24042018

Turistická a cyklistická mapa - prezentácia typ B 1 ks, mapa 136 ks x3,85 € bez DPH

628,32 EUR Šesťstodvadsaťosem 32/100

VKÚ Harmanec, s.r.o.

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

24. 4. 2018

1995/2018

Objednávame si u Vás dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu projektu "

300,00 EUR Tristo 00/100

Ing.Stanislav Pšenák

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

18. 4. 2018

1957/2018

Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame dodávku asfaltovej zmesi ECOLDMIX a jej pokládk

3 456,00 EUR Tritisícštyristopäťdesiatšesť 00/100

Broset, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

18. 4. 2018

1583/2018

Na základe Zmluvy č. 2013_08_01_JB_004 si u Vás objednávame Výkon funkcie externej zodpovednej osob

200,00 EUR dvesto 00/100

SOMI Applications, s.r.o.,Lazovná 69,97401,Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

4. 4. 2018

1858/2018

Objednávame si u Vás mechanické čistenie ulíc v Obci Dobrá Niva

500,00 EUR Päťsto 00/100

VAHOKAD, s.r.o.,E. Marothy Šoltesovej 117/6,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

14. 3. 2018

1721/2018

Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (zmenu stavby pred dokončením ) rekonštr

3 500,00 EUR Tritisícpäťsto 00/100

Cb-projekt, consulting, s.r.o., Terézie Vansovej 1, 974 00 Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

14. 3. 2018

1720/2018

Vypracovanie rozpočtu k projektovej dokumentácií pre stavebné povolenie na projekt Zvýšenie energeti

480,00 EUR štyristoosemdesiat

trim architekti s.r.o.

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

14. 3. 2018

1719/2018

Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na projekt Zvýšenie energetickej účinnos

3 500,00 EUR Tritisícpäťsto

trim architekti s.r.o.

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

14. 3. 2018

1524/2018

Objednávka na výrobu britu na lopatu pre nakladač LOCUST 750

163,20 EUR jedenstošesťdesiattri 20/100

KOVOPROFIL R spol.s.r.o.,Osloboditeľov 923,96301,Krupina

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

13. 2. 2018

1057/2017

Zhotovenie Informačného plagátu pre projekt financovaný z Európskych štrukturálnych fondov o rozmere

18,00 EUR Osemnásť

GRAFPRINT s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

29. 12. 2017

904/2017

Objednávame si u Vás stavebné práce súvisiace s napojením na kanalizáciu a ČOV v časti obce "Pažite"

3 987,42 EUR Tritisícdeväťstoosemdesiatsedem 42/100

Marian Bojtoš AMES,164,99127,Kamenné Kosihy

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

12. 12. 2017

1641/2017

Zabezpečenie protipovodňových opatrení v rámci projektov Dobrá Niva-ochrana pred povodňami a Dobrá N

2 640,00 EUR dvetisícšesťstoštyridsať

StVS - servising, s.r.o.,Partizánska cesta 690/5,97401,Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

8. 12. 2017

1510/2017

geodetické práce pri zemných stavebných prácach potrebných pre odvedenie dažďových vôd

180,00 EUR jedenstoosemdesiat

GEODET spol.s r.o.

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

24. 11. 2017

1484/2017

Objednávka - vytýčenie pozemku - Zberný dvor

270,00 EUR dvestosedemdesiat

Ján Lihocký

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

24. 11. 2017

1483/2017

Objednávka-vytýčenie druhej časti pozemkov na základe Vami spracovaného geometrického plánu- IBV Za

200,00 EUR dvesto

Ing. Andrej Peťko,Družstevná 235/28,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

22. 11. 2017

2111/2017

Objednávka - vytvorenie novej vrstvy ePv cintorínov (2x). Cleerio - mapový program

250,00 EUR dvestopäťdesiat eur

Bio-Nexus SK, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

22. 11. 2017

1523/2017

Vypracovanie projekčných prác pre vypracovanie projektu pre povolenie na odstránenie časti stavby Pí

250,00 EUR dvestopäťdesiat

Ing. Jozef Kulich

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

21. 11. 2017

2111/2017-1

Geodetické zameranie cintorínov (2x) Cleerio - mapový program

912,00 EUR deväťstodvanásť eur

TEKDAN spol. s r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

20. 11. 2017

1510/2017

Zemné a stavebné práce v rozsahu potrebnom pre zabezpečenie odvedenia povrchových (dažďových vôd) ka

3 402,00 EUR tritisícštyristodva

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

10. 11. 2017

1469/2017

Objednávka na zadné brzdové obloženie 4 ks a krytka na náboj 2 ks na náves nákladný za traktor.

400,00 EUR štyristo

AT Agrotyp, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

10. 10. 2017

1310/2017

Objednávka - odstránenie časti stavby PÍLNICE - drevená časť

6 019,86 EUR šesťtisícdevätnásť 86/100

BERENA s.r.o.,Poľná,93701,Želiezovce

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 151-175 z 381
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva